Мови

  • English
  • Українська

Пошук

Синдикація

RSS-матеріал

01-03E

01-03E


By icmp_admin - Створено 08 Лютий 2012

UDC: 
532:537.226:541.135
PACS: 
82.70.Dd, 61.20.-p, 61.20.Gy, 61.20.Ne, 61.20.Qg, 02.30.Rz

Моделювання впливу валентності катіона на його властивості у водних розчинах методом молекулярної динаміки

Т.М. Брик
М.Ю. Дручок
М.Ф. Головко
Ю.В. Калюжний

Методом молекулярної динамiки зроблено спробу дослiдження впливу позитивно зарядженого катiона (валентностi вiд +1 до +6) на структурнi i динамiчнi властивостi молекул води в його гiдратнiй оболонцi. Виконано детальний аналiз радiальних функцiй розподiлу i автокореляцiйних функцiй швидкостей. Виявлено ефект утворення високостабiльного кластера з молекулами води в вершинах октаедра i катiоном в центрi внаслiдок сильної електростатичної взаємодiї iон-вода. Показано, що збiльшення заряду катiона веде до витягування молекул води в гiдратнiй оболонцi i навiть до втрати ними протонiв. Дослiджено формування гiдроксонiєвих молекул i бiльш складних структур. Аналiз автокореляцiйних функцiй швидкостей i їх Фур'є-перетворень для катiона i його шести сусiдiв вказує на появу нових частот в коливному спектрi гiдратної оболонцi.

Рік: 
2001
Сторінки: 
19
Завантажити: