Мови

  • English
  • Українська

Пошук

Синдикація

RSS-матеріал

Про Інститут / Статут інституту

Статут інституту


І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. ІНСТИТУТ ФІЗИКИ КОНДЕНСОВАНИХ СИСТЕМ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ (далі – Інститут) є державною бюджетною неприбутковою науковою установою, що заснована на державній власності, перебуває у віданні Національної академії наук України (далі НАН України) і входить до складу Відділення фізики і астрономії НАН України. 

1.2. Інститут створено згідно з постановою Президії Академії наук України від 7 вересня 1990 року № 213. 

1.3. Інститут діє з метою проведення фундаментальних досліджень у галузі теоретичної фізики та фізики конденсованої речовини, а також проведення інших наукових досліджень у галузі фізики, хімії, математики, біології, інформаційних та комп’ютерних технологій, екології з метою одержання нових наукових знань та їх використання для практичних цілей, а також підготовки висококваліфікованих наукових кадрів, задоволення соціальних, економічних і культурних потреб та інноваційного розвитку держави.

Для інституту наукова та науково-технічна діяльність є основною.

1.4. Інститут діє відповідно до Конституції України, Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність» та інших актів законодавства, Статуту НАН України, Основних принципів організації та діяльності наукової установи НАН України, а також цього Статуту.

1.5. Інститут є юридичною особою, має самостійний баланс, круглу печатку зі своїм найменуванням, інші необхідні печатки та штампи, відокремлене майно, закріплене за ним Президією НАН України, рахунки у національній та іноземній валюті,  відкриті відповідно до законодавства України, а також може мати товарний знак, який реєструється в установленому порядку, емблему, веде діловодство та бухгалтерський облік згідно із законодавством України. 

Інститут має право укладати угоди, набувати майнових та немайнових прав, нести відповідальність, бути позивачем і відповідачем у суді відповідно до законодавства.

1.6. Інститут підлягає обов’язковій державній атестації в порядку, визначеному законодавством.

1.7. Інститут не рідше одного разу на п’ять років звітує про свою наукову і науково-організаційну діяльність перед Відділенням фізики і астрономії НАН України, а в разі потреби – перед Президією НАН України. 

1.8. Повне найменування Інституту українською мовою –

ІНСТИТУТ ФІЗИКИ КОНДЕНСОВАНИХ СИСТЕМ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ.

Повне найменування Інституту англійською мовою –

INSTITUTE FOR CONDENSED MATTER PHYSICS OF THE NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES OF UKRAINE.

Скорочене найменування Інституту українською мовою – ІФКС НАН УКРАЇНИ.

Скорочене найменування Інституту англійською мовою – ICMP NASU.

 

1.9. Місцезнаходження Інституту: 79011, м.Львів, вул. Свєнціцького, 1.

ІІ. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ІНСТИТУТУ

2.1. Основними завданнями Інституту є: 

2.1.1. Проведення фундаментальних та прикладних наукових досліджень з метою одержання нових наукових знань та їх використання для практичних цілей згідно з  основними науковими напрямами діяльності Інституту:

статистична теорія конденсованих систем;

комп’ютерне моделювання процесів у твердих тілах та м’якій речовині;

фізика складних систем.

2.1.2. Проведення науково-технічних розробок, що базуються на наукових знаннях, отриманих у результаті наукових досліджень чи практичного досвіду, з метою доведення таких знань до стадії практичного використання. Участь у впровадженні наукових досліджень у виробництво.

2.1.3. Надання науково-технічних послуг.

2.1.4. Проведення наукової і науково-технічної експертизи.

2.1.5. Підготовка наукових кадрів вищої кваліфікації через магістратуру, аспірантуру, докторантуру. Підготовка студентів у рамках спільних підрозділів з установами Міністерства освіти і науки України.

2.1.6. Координація наукових досліджень у галузі статистичної фізики та фізики конденсованої речовини.

2.1.7. Сприяння науково-технічному прогресові та соціально-економічному розвитку суспільства; виявлення на базі наукових досліджень принципово нових можливостей наукового та науково-технічного розвитку, підготовка рекомендацій з розвитку цих наукових напрямів та використання результатів наукових досліджень у різних галузях науки, техніки та виробництва.

2.1.8. Інформаційне забезпечення засобами комп’ютерних мереж. 

2.1.9. Поширення результатів наукових досліджень, в тому числі проведення видавничої діяльності, організація наукових конференцій тощо. Інформування широкої громадськості про результати своєї діяльності.

2.1.10. Збереження і розвиток наукової інфраструктури.

2.2. Для виконання завдань, викладених у п. 2.1. цього Статуту, Інститут: 

2.2.1. Розробляє за участю наукового колективу основні наукові напрями діяльності Інституту і подає їх на затвердження Президії НАН України. При цьому враховуються завдання державних органів влади України, рішення Загальних зборів НАН України, Президії НАН України, Відділення фізики і астрономії НАН України, а також рекомендації наукових рад з проблем. 

2.2.2. Організує та проводить науково-дослідні, дослідно-конструкторські, проектно-конструкторські, технологічні, пошукові та проектно-пошукові роботи відповідно до затверджених основних наукових напрямів діяльності та поточних (щорічних) планів наукових досліджень і науково-технічних  розробок. 

2.2.3. Вивчає, аналізує та узагальнює досягнення світової науки за своїм профілем і визначає можливості їх використання в матеріальній та духовній сферах життя суспільства, бере участь у розробці й реалізації міжнародних програм і проектів. 

2.2.4. За дорученням НАН України або з власної ініціативи розробляє прогнози, інформаційно-аналітичні матеріали, пропозиції, рекомендації з певних питань розвитку держави та суспільства, здійснює наукову та науково-технічну експертизу відповідно до договорів, укладених з фізичними та юридичними особами в установленому законодавством порядку. 

2.2.5. Бере участь у конкурсах наукових робіт (проектів, заявок), науково-технічних розробок і конкурсах на отримання грантів, у тому числі міжнародних конкурсах,  за результатами конкурсів надає необхідні ресурси та забезпечує виконання відповідних робіт і заходів. 

2.2.6. Проводить конференції, наради, симпозіуми, виставки, наукові школи і конкурси наукових робіт, в тому числі міжнародні. 

2.2.7. Здійснює інформаційну та видавничу діяльність наукового, освітнього та просвітницького характеру, виступає в установленому порядку засновником друкованих засобів масової інформації, наукових видавництв, наукових журналів та наукових видань. 

2.2.8. Має власний офіційний веб-сайт, забезпечує розміщення на ньому інформації про основні наукові напрями, структуру та результати наукової діяльності Інституту, здійснює регулярне оновлення зазначеної інформації, а також сприяє висвітленню в засобах масової інформації та соціальних мережах вагомих досягнень і важливих подій в житті Інституту та інших наукових матеріалів, що становлять суспільний інтерес.

2.2.9. Проводить конкурси на заміщення вакантних посад наукових працівників, атестує працівників Інституту. 

2.2.10. Провадить освітню діяльність у сфері вищої освіти, надає освітні послуги шляхом підготовки фахівців за різними кваліфікаційними рівнями відповідно до Закону України «Про вищу освіту», в тому числі через магістратуру, аспірантуру та докторантуру, вживає заходів щодо підвищення кваліфікації наукових працівників, сприяє розвитку наукової складової у сфері освіти та залученню талановитої молоді до наукової діяльності.  

2.2.11. Утворює у встановленому порядку спеціалізовані вчені ради із захисту дисертацій за спеціальностями відповідно до основних наукових напрямів діяльності Інституту. Інститут приймає остаточне рішення щодо присудження наукових ступенів акредитованими спеціалізованими вченими радами.

2.2.12. Засновує в порядку, встановленому законодавством, вищі навчальні заклади для підготовки фахівців за різними кваліфікаційними рівнями, в тому числі магістра та доктора філософії.

2.2.13. Здійснює в установленому порядку навчання за програмами післядипломної освіти з метою перепідготовки наукових працівників та спеціалістів, а також утворює спільно з університетами, іншими вищими навчальними закладами спеціалізовані кафедри для підготовки фахівців за кваліфікаційним рівнем магістра та доктора філософії.

2.2.14. Розміщує відповідно до рішення Президії НАН України, договору, укладеного з іншою науковою установою або вищим навчальним закладом, структурні підрозділи (лабораторії), що провадять наукову і науково-технічну діяльність, на базі цієї наукової установи або такого навчального закладу відповідно до освітніх програм та тематики наукових досліджень.

2.2.15. Ініціює створення наукових рад з проблем, що відповідають основним науковим напрямам діяльності  Інституту. 

2.2.16. Розробляє структуру і штатний розпис у межах наявних коштів і затверджує його в установленому в НАН України порядку.

2.2.17. Здійснює міжнародне наукове та науково-технічне співробітництво, бере участь у виконанні міжнародних наукових та науково-технічних програм і проектів у порядку, встановленому законодавством. Укладає угоди і договори про наукове та науково-технічне співробітництво з організаціями і юридичними особами, в тому числі іноземними й міжнародними.

2.2.18.  Бере участь у роботі наукових організацій, товариств, асоціацій, спілок і союзів, в тому числі іноземних і міжнародних, на правах їх членів, веде інші форми спільної діяльності відповідно до законодавства України. За погодженням з НАН України може входити до обєднань юридичних осіб з метою виконання своїх статутних завдань із збереженням статусу юридичної особи та фінансової самостійності.

2.2.19. Надає науково-методичну допомогу галузевим організаціям і підприємствам, при необхідності залучає їх для виконання науково-дослідних робіт. 

2.2.20. Пропагує досягнення науки і техніки, сприяє поширенню наукових знань.

2.2.21. Здійснює обмін друкованими виданнями та іншими видами носіїв інформації в установленому чинним законодавством порядку.

2.2.22. Виступає засновником та співзасновником господарських товариств та бере участь у формуванні статутного капіталу таких господарських товариств виключно шляхом внесення до нього майнових прав на об’єкти інтелектуальної власності, виключні майнові права на які зберігаються за Інститутом.

2.2.23. Надає платні послуги за переліком, визначеним законодавством для бюджетних наукових установ, та відповідно до Статуту Інституту.

2.2.24. Веде будівництво, реконструкцію, а також капітальний ремонт своїх основних фондів, об’єктів наукового, житлового та іншого соціального призначення.

2.2.25. Здійснює обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних».

2.2.26. Проводить іншу діяльність відповідно до законодавства України та цього Статуту.

2.3. Інститут забезпечує високу якість досліджень, систематичне нагромадження і узагальнення наукових результатів, створення умов для реалізації творчих можливостей наукового колективу та соціальний захист працівників. 

2.4. Інститут у встановленому порядку реєструє виконувані науково-дослідні роботи, готує і подає науково-технічну інформацію та звіти про виконання робіт у відповідні органи реєстрації інформації; забезпечує повне і своєчасне використання у своїй діяльності науково-інформаційних матеріалів. 

2.5. Інститут здійснює оперативну діяльність з матеріально-технічного забезпечення науково-дослідних робіт. 

2.6. Інститут відповідно до законодавства України самостійно розпоряджається своїми основними та оборотними фондами, фінансовими ресурсами, забезпечує максимальну економію у витратах коштів та цільове їх використання; забезпечує своєчасні розрахунки з державним бюджетом, установами банку, постачальниками, підрядниками та іншими організаціями. 

2.7. Інститут створює умови для високопродуктивної праці своїх працівників, забезпечує дотримання законодавства про працю, правил і норм охорони праці, техніки безпеки, виробничої дисципліни, державного страхування. 

2.8. Інститут здійснює заходи з найбільш ефективного використання встановлених форм оплати праці працівників згідно з чинним законодавством як з метою матеріального заохочення працівників за результатами їх індивідуальної праці, так і за загальними підсумками роботи Інституту, забезпечує своєчасні розрахунки з працівниками. 

2.9. Діяльність Інституту не повинна порушувати нормальних умов праці інших організацій і підприємств та погіршувати екологічну ситуацію. 

2.10. Усі види діяльності, які згідно із законодавством потребують спеціальних дозволів чи ліцензій, здійснюються Інститутом лише піля їх отримання.

2.11. Інститут: 

2.11.1. Преміює працівників відповідно до положення Інституту про преміювання, здійснює інші види стимулювання праці своїх працівників. 

2.11.2. Набуває майнових прав на об’єкти інтелектуальної власності (науково-дослідні, дослідно-конструкторські розробки, винаходи тощо) у встановленому законом порядку, в тому числі відповідно до угоди зі своїми науковими працівниками, які як автори є суб’єктами права на об’єкти інтелектуальної власності, що створені в Інституті. 

2.11.3. Має право на укладання договорів на надання послуг, договорів оренди майна, в тому числі нерухомого, а також договорів продажу майна в порядку, встановленому в НАН України. Кошти, що отримані Інститутом за надані послуги, від оренди або продажу майна, в повному обсязі спрямовуються на виконання його статутних завдань.

ІІІ. СТРУКТУРА ІНСТИТУТУ

3.1. Структура Інституту розробляється дирекцією, розглядається вченою радою та затверджується Відділенням фізики і астрономії НАН України. 

3.2. Основною структурною одиницею Інституту є науковий підрозділ, основним завданням якого є провадження наукової, науково-технічної або науково-організаційної діяльності. У штаті цього підрозділу посади наукових працівників становлять не менше як 50 відсотків.

3.3. Структурними підрозділами Інституту є науковий відділ, лабораторія або сектор, управлінські та науково-допоміжні підрозділи та служби. В Інституті можуть утворюватися тимчасові наукові та науково-виробничі колективи, в тому числі на контрактній основі, що організовуються на певний термін для розв’язання конкретних завдань. 

3.4. Інститут може створювати філії й наукові відділення на правах структурного підрозділу Інституту, конструкторські, технологічні і проектні бюро, обчислювальні центри, а також інші структурні підрозділи без прав юридичної особи, що діють за положеннями, затвердженими наказом директора після погодження з Вченою радою Інституту. 

3.5. Для безпосереднього впровадження у виробництво та/або практичного використання на підприємствах і в установах науково-технічних результатів при Інституті можуть діяти виробничо орієнтовані наукові установи НАН України, підприємства та організації з правами юридичної особи, що створюються за рішенням Президії НАН України і діють на підставі статуту, який затверджується та реєструється у встановленому в НАН України порядку.

3.6. З метою надання доступу до унікального обладнання для проведення наукових досліджень і науково-технічних розробок вітчизняними та іноземними вченими за рішенням Президії НАН України можуть утворюватися центри колективного користування науковим обладнанням у формі структурного підрозділу Інституту.

3.7. З метою підтримки та розвитку фундаментальних досліджень на світовому рівні, нових перспективних міждисциплінарних напрямів наукових досліджень і науково-технічних розробок, координації спільної діяльності та ефективного використання фінансових, матеріально-технічних та кадрових ресурсів за визначеним науковим напрямом наукова група Інституту може входити до державної ключової лабораторії як об’єднання наукових груп наукових установ та університетів, інших вищих навчальних закладів на основі договору про спільну наукову діяльність у порядку, визначеному законом.

ІV. УПРАВЛІННЯ ІНСТИТУТОМ

4.1. Управління Інститутом здійснюється на основі і в порядку, встановленому Законом України «Про наукову і науково-технічну діяльність», Статутом НАН України, Основними принципами організації та діяльності наукової установи НАН України та цим Статутом. 

4.2. Інститут очолює директор, який обирається, призначається та звільняється з посади й діє відповідно до законодавства та цього Статуту. 

4.3. Директор Інституту обирається шляхом таємного голосування на зборах колективу наукових працівників Інституту на строк  п’ять років з правом бути переобраним і призначається на посаду Президією НАН України. Одна і та сама особа не може бути директором Інституту більш як два строки.

4.4. Кандидат на посаду директора Інституту має вільно володіти державною мовою, мати науковий ступінь доктора наук або кандидата наук (доктора філософії) і стаж роботи на посадах наукових працівників та (або) науково-педагогічних працівників не менше 10 років. Президія НАН України або Відділення фізики і астрономії НАН України можуть установити додаткові кваліфікаційні та інші вимоги до кандидата на посаду директора Інституту, що випливають із специфіки діяльності Інституту. 

Не може бути обрана, призначена на посаду директора (у тому числі виконувачем обов’язків директора) Інституту особа, яка: 

1) за рішенням суду визнана недієздатною або дієздатність якої обмежена; 

2) має судимість за вчинення злочину, якщо така судимість не погашена або не знята в установленому законом порядку; 

3) згідно з вироком суду позбавлена права обіймати відповідні посади; 

4) за рішенням суду визнана винною у вчиненні корупційного правопорушення – протягом року з дня набрання відповідним рішенням суду законної сили; 

5) піддавалася адміністративному стягненню за корупційне правопорушення – протягом року з дня набрання відповідним рішенням суду законної сили.

4.5. Конкурс на заміщення посади директора Інституту оголошується Президією НАН України не пізніше, ніж за два місяці до закінчення строку контракту особи, яка обіймає цю посаду. У разі дострокового припинення повноважень директора Інституту конкурс оголошується протягом тижня від дня утворення вакансії. 

Вчена рада та колективи наукових відділів Інституту, серед інших визначених Статутом НАН України органів і осіб, мають право висунення кандидатів на заміщення посади директора Інституту. Пропозиції щодо претендентів на посаду директора Інституту приймаються Відділенням фізики і астрономії НАН України протягом двох місяців від дня оголошення конкурсу на посаду директора Інституту. Кандидатури претендентів, які відповідають встановленим вимогам, вносяться на розгляд зборів колективу наукових працівників Інституту протягом 20 календарних днів від дня закінчення строку подання документів на заміщення вакантної посади.

4.6. Претенденти на посаду директора Інституту розглядаються на зборах колективу наукових працівників Інституту. Кожен член зборів колективу наукових працівників може голосувати лише за одну кандидатуру або не підтримувати жодної з кандидатур. 

Вибори вважаються такими, що відбулися, якщо на зборах колективу наукових працівників були присутні не менше двох третин фактичної чисельності штатних наукових працівників Інституту.

4.7. Рішення зборів колективу наукових працівників Інституту про обрання директора Інституту розглядаються загальними зборами Відділення фізики і астрономії НАН України, які рекомендують Президії НАН України: 

–  призначити на посаду директора Інституту кандидатуру, яка набрала більше двох третин голосів наукових працівників, присутніх на зборах колективу наукових працівників Інституту; 

–  призначити на посаду директора Інституту кандидатуру, яка набрала більше 50 відсотків, але менше двох третин голосів наукових працівників, присутніх на зборах колективу наукових працівників Інституту, або за наявності вмотивованих заперечень оголосити новий конкурс, призначивши виконувача обов’язків директора Інституту на строк не більше шести місяців.

4.8. Якщо жоден із претендентів на посаду директора Інституту не набрав у першому турі більше 50 відсотків голосів наукових працівників, присутніх на зборах колективу наукових працівників Інституту, проводиться другий тур голосування. 

До участі в другому турі допускаються два кандидати, які в першому турі набрали найбільшу кількість голосів. 

Вибори вважаються такими, що відбулися, якщо на зборах колективу наукових працівників були присутні більше двох третин фактичної чисельності штатних наукових працівників Інституту. 

Рішення зборів колективу наукових працівників Інституту про обрання у другому турі директора Інституту розглядаються загальними зборами Відділення фізики і астрономії НАН України, які рекомендують Президії НАН України: 

– призначити на посаду директора Інституту кандидатуру, яка у другому турі набрала більше двох третин голосів наукових працівників, присутніх на зборах колективу наукових працівників Інституту; 

– призначити на посаду директора Інституту кандидатуру, яка у другому турі набрала більше 50 відсотків, але менше двох третин голосів наукових працівників, присутніх на зборах колективу наукових працівників Інституту, або за наявності вмотивованих заперечень оголосити новий конкурс, призначивши виконувача обов’язків директора Інституту на строк не більше шести місяців.

4.9. Директор Інституту призначається на посаду Президією НАН України за рекомендацією загальних зборів Відділення фізики і астрономії НАН України.

За наявності вмотивованих заперечень з боку Загальних зборів відділення фізики і астрономії НАН України Президією НАН України оголошується новий конкурс та призначається виконувач обов’язків директора Інституту на строк не більше шести місяців.

4.10. Контракт з обраним директором Інституту укладається Національною академією наук України в установленому порядку протягом одного місяця від дня обрання на строк, визначений цим Статутом, але не більше ніж на п’ять років.

4.11. Оплата праці директора Інституту визначається у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, як директору науково-дослідного інституту.

4.12. Директор Інституту може бути звільнений з посади Президією НАН України з підстав, визначених законодавством про працю, а також через порушення умов контракту. Директор Інституту також може бути звільнений з посади у зв’язку з прийняттям рішення про його відкликання зборами колективу наукових працівників Інституту. Підстави для відкликання директора Інституту визначаються законодавством про працю. 

Подання про відкликання директора Інституту може бути внесено на розгляд зборів колективу наукових працівників Інституту не менше, ніж половиною статутного складу вченої ради Інституту.

4.13. Директор Інституту у межах наданих йому повноважень організовує діяльність Інституту. 

4.14. Директор Інституту відповідає перед НАН України за виконання обов’язків, передбачених законодавством, цим Статутом, а також контрактом.

4.15. Директор Інституту: 

4.15.1. Здійснює наукове і загальне керівництво роботою Інституту, забезпечує додержання законності і державної дисципліни в діяльності Інституту. 

4.15.2. Керує роботою з підготовки наукових кадрів, фінансування і матеріально-технічного забезпечення з розподілом матеріальних ресурсів за темами науково-дослідних робіт, видання наукових праць, проведення нарад і конференцій. 

4.15.3. Організовує контроль за виконанням планів науково-дослідних робіт в Інституті, перевіряє роботу відділів, лабораторій, тематичних груп і окремих співробітників. 

4.15.4. Здійснює координацію науково-дослідної діяльності Інституту з іншими установами. 

4.15.5. Забезпечує укомплектування Інституту кваліфікованими кадрами, керує підготовкою наукових кадрів та вживає заходів до залучення наукових працівників для проведення досліджень на громадських засадах, всебічно сприяє особам, які підвищують свою наукову кваліфікацію. 

4.15.6. Подає в установленому порядку звіти про результати наукової та науково-організаційної діяльності, про результати впровадження завершених досліджень, а також бухгалтерські, фінансові та статистичні звіти про діяльність Інституту. 

4.15.7. Створює умови, необхідні для творчого обміну думками, розвитку критики і самокритики в Інституті. 

4.15.8. Керує роботою зі встановлення міжнародних наукових зв’язків Інституту і встановлює у відповідному порядку наукові зв’язки з науковими установами і вченими зарубіжних країн. 

4.16. Директор Інституту має право: 

4.16.1. Розпоряджатися майном та коштами Інституту у межах та у спосіб, що передбачені контрактом, цим Статутом та законодавством. 

4.16.2. Представляти Інститут в органах державної влади та органах місцевого самоврядування, установах, організаціях, підприємствах, в тому числі міжнародних, незалежно від форми власності без окремого на те доручення, видавати довіреності. 

4.16.3. Відкривати від імені Інституту рахунки в банках та в органах центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів у порядку, встановленому законодавством.

4.16.4. Укладати від імені Інституту договори відповідно до законодавства. 

4.16.5. Відповідно до чинного законодавства приймати на роботу, переміщувати та звільняти з роботи працівників Інституту, визначати їх посадові обов’язки, застосовувати до них заходи заохочення та стягнення. 

4.16.6. Проводити конкурси на заміщення вакантних посад наукових працівників, затверджувати рішення вченої ради за результатами конкурсів; приймати рішення за результатами атестації керівних, наукових, інженерно-технічних працівників і спеціалістів. 

4.16.7. Затверджувати результати конкурсу по добору до аспірантури та на підставі рішення вченої ради зараховувати в докторантуру Інституту. 

4.16.8. Преміювати працівників відповідно до положення Інституту про преміювання та здійснювати інші види стимулювання праці працівників Інституту.

4.16.9. Перевіряти якість роботи працівників Інституту та діяльність, спрямовану на методичне, організаційне забезпечення та координацію наукової, науково-технічної діяльності.

4.16.10. Призначати відповідну частину складу вченої ради Інституту.

4.16.11. Делегувати відповідно до цього Статуту частину своїх повноважень своїм заступникам та керівникам структурних підрозділів Інституту.

4.16.12. Видавати у межах своїх повноважень накази та розпорядження. 

4.16.13. Вирішувати питання фінансово-господарської діяльності Інституту.

4.17. Директор Інституту зобов’язаний забезпечувати:

4.17.1. Провадження Інститутом діяльності відповідно до статутних завдань.

4.17.2. Високоефективну наукову, науково-технічну та інноваційну діяльність Інституту, в тому числі впровадження результатів його наукових досліджень, міжнародне наукове та науково-технічне співробітництво.

4.17.3. Підготовку наукових кадрів вищої кваліфікації в магістратурі, аспірантурі та докторантурі.

4.17.4. Підготовку та перепідготовку, підвищення кваліфікації працівників Інституту.

4.17.5. Виконання державного замовлення та інших договірних зобов’язань Інститутом. 

4.17.6. Дотримання Інститутом ліцензійних умов та умов акредитації освітньо-наукової програми.

4.17.7. Одержання конкурентоспроможних наукових і науково-прикладних результатів.

4.17.8.  Захист прав інтелектуальної власності на результати наукової та науково-технічної діяльності, отримані за рахунок коштів державного бюджету.

4.17.9.  Застосування нових наукових, науково-технічних знань під час підготовки кадрів вищої кваліфікації.

4.17.10.  Стабільне фінансово-економічне становище Інституту та ефективне використання майна, закріпленого за Інститутом, дотримання вимог законодавства під час надання в користування іншим особам зазначеного майна.

4.17.11. Подання НАН України в установленому порядку звітності про використання майна, закріпленого за Інститутом, зокрема майна, наданого у користування іншим особам.

4.17.12. Дотримання умов цього Статуту та колективного договору.

4.17.13. Захист інформації відповідно до законодавства.

4.17.14. Дотримання Інститутом вимог законодавства, забезпечення виконання в установлені строки вимог контролюючих органів у сфері господарської діяльності, а також вимог НАН України.

4.17.15. Вжиття заходів до вдосконалення управління Інститутом, зміцнення фінансово-господарської, трудової дисципліни.

4.17.16.  Створення належних умов праці відповідно до вимог законодавства, дотримання прав працівників відповідно до законодавства про працю.

4.17.17. Своєчасність проведення розрахунків з юридичними та фізичними особами.

4.17.18. Цільове та ефективне використання коштів державного бюджету.

4.17.19. Своєчасне та у повному обсязі виконання Інститутом зобов’язань перед державним бюджетом та державними соціальними фондами.

4.16.20. Виконання кошторису доходів і видатків Інституту, недопущення виникнення заборгованості із заробітної плати, за спожиті послуги з енергопостачання та комунальні послуги.

4.17.21. Ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової, бюджетної і статистичної звітностей згідно з чинним законодавством.

4.17.22. Вжиття у межах своїх повноважень заходів до запобігання проявам корупційних правопорушень в Інституті.

4.17.23. Інформування широкої громадськості про діяльність Інституту.

4.18. Директор Інституту вирішує інші питання, що згідно із законодавством, цим Статутом і контрактом належать до його компетенції. 

4.19. Директор Інституту щороку звітує перед колективом наукових працівників Інституту про свою діяльність. 

4.20. Вчена рада Інституту є колегіальним органом управління науковою і науково-технічною діяльністю Інституту, який виконує консультативно-дорадчі функції. Вчена рада приймає рішення та виробляє рекомендації в межах своєї компетенції, що визначається цим Статутом. 

4.21. Кількісний склад вченої ради становить 19 осіб.              

Не менше як три чверті складу вченої ради обирається на термін повноважень директора таємним голосуванням зборів наукових працівників Інституту, а решта її членів призначається наказом директора Інституту.  

Структура та персональний склад вченої ради затверджуються Бюро Відділення фізики і астрономії НАН України на строк повноважень директора Інституту. Часткові зміни у складі вченої ради затверджуються Бюро Відділення фізики і астрономії НАН України за поданням директора Інституту.

Директор Інституту, його заступники з наукової роботи і вчений секретар Інституту є членами вченої ради Інституту за посадою. 

Голова, його заступники та вчений секретар вченої ради Інституту обираються таємним голосуванням з числа її членів. 

До складу вченої ради Інституту входять всі члени НАН України (академіки та члени-кореспонденти НАН України), які працюють в Інституті. До вченої ради можуть бути обрані (або запрошені та призначені наказом директора Інституту) провідні вчені і спеціалісти, які не працюють в Інституті. 

До складу вченої ради Інституту також входять голова ради молодих вчених або іншого об’єднання молодих учених (представник молодих учених) Інституту та керівник первинної профспілкової організації (профспілковий представник) Інституту.

4.22. До виключної компетенції вченої ради Інституту належать питання щодо: 

- визначення стратегії розвитку Інституту та перспективних напрямів наукової і науково-технічної діяльності; 

- проведення наукової і науково-технічної оцінки тематики та результатів науково-дослідних робіт; 

- затвердження поточних (щорічних) планів наукових досліджень і науково-технічних розробок; 

- удосконалення та розвитку структури Інституту; 

- затвердження тем дисертацій здобувачів вищої освіти на третьому (освітньо-науковому) та науковому рівні вищої освіти і призначення наукових керівників (консультантів); 

- затвердження результатів атестації наукових працівників, аспірантів, докторантів, здобувачів; 

- затвердження результатів конкурсу на вакантні посади наукових працівників; 

- висування видатних наукових праць для присудження премій, медалей та інших видів відзнак, у тому числі міжнародних; 

- присвоєння працівникам Інституту вчених звань професора та старшого дослідника і подання відповідних рішень на затвердження до атестаційної колегії центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері наукової і науково-технічної діяльності, порушення клопотання про присвоєння почесних звань; 

- затвердження річних звітів про діяльність Інституту та розгляд кошторисів Інституту; 

- ухвалення рішення про розміщення власних надходжень у територіальних органах центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів, або в банківських установах державного сектору; 

- погодження переліку професій і посад Інституту, на яких може застосовуватися гнучкий режим робочого часу та дистанційний режим праці.

4.23. Вчена рада Інституту також обговорює координацію та наукове співробітництво з іншими організаціями і науковими установами; проведення нарад і конференцій; міжнародне наукове співробітництво; науково-видавничу діяльність; висуває та обговорює кандидатури на посаду директора Інституту; висуває кандидатів у дійсні члени (академіки) і члени-кореспонденти НАН України; рекомендує кандидатури на призначення заступників директора з наукової роботи, вченого секретаря Інституту, головних редакторів та членів редколегій наукових видань Інституту.  

4.24. Вчена рада для підготовки своїх рішень може створювати комісії з членів ради, співробітників Інституту, а також запрошувати до їх складу провідних вчених та фахівців, що не працюють в Інституті. 

4.25. Вчена рада Інституту має право приймати рішення, якщо на засіданні присутні не менше як половина її облікового складу, за винятком випадків розгляду кадрових питань, висунення робіт на здобуття премій і медалей та інших питань, де обов’язкова присутність двох третин складу вченої ради. 

Рішення вченої ради Інституту вважаються прийнятими, якщо за них голосувало понад 50% присутніх членів вченої ради. Рішення приймаються відкритим або таємним (за рішенням вченої ради) голосуванням.

4.26. Щорічно на засіданні вченої ради розглядається звіт про її роботу за рік. 

4.27. З метою додаткового сприяння діяльності Інституту, залучення до оцінки результатів його діяльності широкого кола вчених за пропозицією вченої ради Інституту та (або) рішенням Президії НАН України при Інституті може створюватися наглядова рада, у тому числі із залученням іноземних вчених, яка діє згідно з положенням, затвердженим Президією НАН України відповідно до законодавства.

4.28. Для сприяння здійсненню та розвитку наукових досліджень молодих вчених, забезпечення захисту їх прав та інтересів в Інституті утворюється рада молодих вчених, яка є колегіальним виборним дорадчим органом, що об’єднує молодих вчених наукової установи НАН України та діє відповідно до положення про цю раду, яке затверджує директор Інституту після погодження з вченою радою. 

Рада молодих вчених Інституту здійснює свою діяльність з метою забезпечення активної участі молодих вчених Інституту в проведенні наукових досліджень, а також представництва, захисту і реалізації їхніх прав та інтересів. Інститут сприяє її діяльності та може фінансувати заходи і проекти, що ініціюються радою молодих вчених.

4.29. Усі громадяни, які своєю працею беруть участь у діяльності Інституту на основі трудового договору, утворюють трудовий колектив наукової установи НАН України.

Основною організаційною формою здійснення трудовим колективом своїх повноважень є загальні збори (конференція) трудового колективу.

Загальні збори (конференція) трудового колективу вважаються правомочними, якщо в них бере участь більш як половина загальної кількості членів колективу, а конференція – не менш як дві третини її делегатів. 

Рішення загальних зборів (конференції) трудового колективу приймаються відкритим голосуванням більшістю голосів членів колективу, присутніх на зборах (конференції).

4.30. Виробничі, трудові і соціальні відносини трудового колективу з Інститутом регулюються колективним договором, який укладається директором Інституту з профспілковою організацією Інституту відповідно до Закону України «Про колективні договори і угоди».

4.31. До повноважень трудового колективу Інституту належить:

– обговорення та схвалення колективного договору; 

– розгляд питань соціального розвитку, зокрема, поліпшення умов праці, життя та здоров’я, медичного страхування працівників Інституту та їх сімей; 

– затвердження правил внутрішнього трудового розпорядку; 

– застосування громадських стягнень; 

– порушення питань про притягнення порушників трудової дисципліни в установленому законом порядку до відповідальності. 

Питання, які входять до компетенції трудового колективу Інституту, вирішуються трудовим колективом за участю директора Інституту, якщо інше не передбачено законодавством.

4.32. Всі наукові працівники, які перебувають у трудових відносинах з Інститутом, утворюють колектив наукових працівників Інституту. Збори колективу наукових працівників Інституту вважаються повноважними, якщо на них присутні не менше двох третин фактичної чисельності штатних наукових працівників Інституту.

4.33. Збори колективу наукових працівників Інституту приймають рішення: 

– про обрання директора Інституту; 

– про відкликання директора Інституту;

– про обрання не менше як трьох чвертей складу вченої ради;  

– про делегування представників (кандидатів наук, докторів філософії, докторів наук) наукового колективу Інституту для участі у  сесіях загальних зборів НАН України з правом ухвального голосу (крім питань, пов’язаних з виборами дійсних членів (академіків), членів-кореспондентів та іноземних членів НАН України), а також у сесіях загальних зборів Відділення фізики і астрономії НАН України з правом ухвального голосу при обранні академіка-секретаря Відділення фізики і астрономії НАН України. 

4.34. Рішення зборів колективу наукових працівників Інституту приймається двома третинами голосів наукових працівників, присутніх на зборах колективу наукових працівників Інституту.

4.35. Заступники директора з наукової роботи та вчений секретар Інституту призначаються директором Інституту за погодженням із Вченою радою Інституту та Відділенням фізики і астрономії НАН України і затверджуються Президією НАН України на строк повноважень директора Інституту. 

4.36. Заступник директора з наукової роботи здійснює наукове і загальне керівництво діяльністю наукових відділів та підрозділів, а також науково-допоміжних підрозділів Інституту у відповідності до встановленого розподілу обов’язків. 

4.37. Розподіл обов’язків між заступниками директора з наукової роботи при наявності декількох заступників встановлюється директором Інституту за погодженням з вченою радою Інституту. 

4.38. Заступник директора з наукової роботи заступає директора у разі його відсутності. 

4.39. Заступник директора Інституту з загальних питань або з адміністративо-господарської роботи призначається директором Інституту за погодженням з Відділенням фізики і астрономії НАН України і затверджується Бюро Президії НАН України на строк повноважень директора Інституту. 

4.40. Інститут може мати почесного директора та радників при дирекції, яких призначає Президія НАН України. За поданням Інституту почесним директором може бути призначений дійсний член НАН України після досягнення 65-річного віку, який тривалий час очолював Інститут, зробив видатний внесок у науку, організацію наукових досліджень та розвиток Інституту. Дійсні члени та члени-кореспонденти НАН України після досягнення 65-річного віку можуть, за їх бажанням, бути призначені радниками при дирекції. 

4.41. Керівники відокремлених наукових підрозділів без прав юридичної особи (відділень, філій, центрів) Інституту, керівники (завідувачі) основних наукових підрозділів (відділів) обираються на конкурсних засадах і призначаються на посаду директором Інституту за погодженням з Президією НАН України на строк не більше 5 років з правом переобрання. 

4.42. Заступники керівників відокремлених або основних наукових підрозділів (відділів), керівники (завідувачі) лабораторій, секторів у складі відділів, головні та провідні наукові співробітники обираються на конкурсних засадах і призначаються на посаду директором Інституту за погодженням з Бюро Відділення фізики і астрономії НАН України, а головні наукові співробітники – за погодженням з Президією НАН України.

4.43. Керівники філіалів і наукових відділень Інституту, а також інших відокремлених структурних наукових підрозділів з правом юридичної особи обираються і призначаються на посади в порядку, визначеному їх статутами. 

4.44. Старші наукові співробітники, наукові співробітники, молодші наукові співробітники, головні і провідні інженери з основного напряму діяльності Інституту, головні та провідні інженери наукового підрозділу обираються на конкурсних засадах і призначаються на посаду директором Інституту. 

4.45. Трудові договори з науковими працівниками, зазначеними у пунктах 4.42, 4.44, можуть укладатися як на невизначений строк, так і на строк, визначений угодою сторін, але не більше, ніж на п’ять років, що зазначається в умовах конкурсу. 

Обрані за конкурсом наукові працівники, з яким укладено трудовий договір на невизначений строк, підлягають періодичній атестації в порядку, встановленому законодавством. 

Посади наукових працівників, з якими укладено трудовий договір на визначений строк, після його закінчення вважаються вакантними і для їх заміщення може бути проведено новий конкурс в установленому порядку.

4.46. Дійсні члени (академіки) та члени-кореспонденти НАН України призначаються на посади наукових працівників директором Інституту без конкурсу та затверджуються на посаді в порядку, встановленому в НАН України.

V. ФІНАНСОВЕ ТА МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ  ІНСТИТУТУ

5.1. Фінансове забезпечення діяльності Інституту здійснюється за рахунок коштів Державного бюджету України, що складається із загального та спеціального (власні надходження) фондів державного бюджету, та його майнового комплексу. 

5.2. Фінансування основної діяльності Інституту, як бюджетної наукової установи, здійснюється у межах видатків, передбачених у кошторисах на зазначені цілі.  

Фінансування робіт за окремими науковими і науково-технічними програмами та проектами НАН України, виконавцями яких є Інститут, а також надання йому грантів НАН України здійснюється відповідно до затвердженого в НАН України порядку. 

5.3. Власні надходження Інституту, як бюджетної наукової установи НАН України, отримуються ним додатково до коштів загального фонду державного бюджету і відповідно до законодавства включаються до його спеціального фонду. 

Власні надходження складаються із коштів, отриманих в установленому порядку як плата за надання послуг Інститутом як бюджетною науковою установою НАН України згідно з його основною діяльністю, від додаткової (господарської) діяльності, від плати за надання майна в оренду, від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна). 

До складу власних надходжень Інституту, як бюджетної наукової установи НАН України, відносяться також гранти, дарунки, благодійні внески та кошти, що він отримує від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ на виконання цільових програм та заходів. 

Власні надходження Інституту, як бюджетної наукової установи НАН України, спрямовуються на виконання статутних завдань та використовуються згідно з законодавством. 

5.4. Інститут самостійно розпоряджається доходами та іншими надходженнями, одержаними від надання дозволених законодавством платних послуг. Такі кошти не можуть бути вилучені в дохід держави. 

5.5. Інститут, як установа. що має статус неприбуткової організації, використовує доходи виключно для фінансування видатків на своє утримання, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених цим Статутом. 

Інституту, як неприбутковій організації, забороняється розподіляти отримані доходи або їх частину серед засновників (учасників), членів такої організації, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб.

5.6. Інститут, як установа, що фінансується за рахунок державного бюджету, за рішенням Вченої ради в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, може зараховувати власні надходження, отримані від плати за послуги, що надаються ним згідно з основною діяльністю, благодійну допомогу, гранти (включаючи кошти, що надходять від вітчизняних та іноземних замовників для реалізації наукових, науково-технічних та інноваційних проектів), на спеціальні реєстраційні рахунки, відкриті в територіальних органах центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів, або на рахунки, відкриті в установах банків державного сектору. 

Зазначені доходи включаються до кошторису Інституту і можуть використовуватися на оплату витрат, пов’язаних із здійсненням та популяризацією наукової діяльності, оплату праці, придбання майна і його обслуговування, капітальне будівництво та ремонт приміщень тощо у межах статутної діяльності Інституту.

5.7. Складовими матеріально-технічної бази Інституту є будівлі, споруди, земельні ділянки, комунікації, обладнання, транспортні засоби, службове житло та інші матеріальні цінності, нематеріальні активи. 

Майно, що становить матеріально-технічну базу Інституту, закріплюється за ним на основі права оперативного управління. 

5.8. Інститут має право використовувати належне йому майно для участі у цивільних відносинах, у тому числі для ведення фінансово-господарської діяльності, будівництва об’єктів наукового та соціального призначення відповідно до цілей його утворення та в межах цивільної правоздатності.

5.9. На нерухоме майно Інституту не може бути звернено стягнення за претензіями кредиторів. 

5.10. Відчуження нерухомого майна НАН України, закріпленого за Інститутом, здійснюється з дозволу Президії НАН України в порядку, визначеному законодавством.

5.11. Продаж основних засобів Інституту здійснюється лише на конкурсних засадах. 

5.12. Безоплатна передача майна, яке знаходиться на балансі Інституту, на баланс іншої наукової установи НАН України здійснюється без оподаткування, якщо підставою для такої передачі є рішення Президії НАН України. 

5.13. Земельна ділянка передається Інституту у постійне користування у порядку, передбаченому Земельним кодексом України, і не може бути вилучена (припинено право постійного користування земельною ділянкою) за рішенням органів виконавчої влади або органів місцевого самоврядування без згоди Президії НАН України. 

Землекористування здійснюється Інститутом відповідно до земельного законодавства. 

5.14. Передача в оренду Інститутом закріплених за ним на основі права оперативного управління об’єктів власності, а також земельних ділянок здійснюється без права їх викупу відповідно до законодавства України за рішенням Президії НАН України та в порядку, встановленому в НАН України.

VI. РЕОРГАНІЗАЦІЯ ТА ЛІКВІДАЦІЯ ІНСТИТУТУ

6.1. Припинення діяльності Інституту здійснюється шляхом його реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або ліквідації за рішенням Президії НАН України за поданням бюро Відділення фізики і астрономії НАН України або одного із віце-президентів НАН України згідно з розподілом обов’язків, а у випадках, передбачених законом, – за рішенням суду. 

6.2. Ліквідація Інституту здійснюється комісією, призначеною рішенням Президії НАН України, а в разі припинення її діяльності за рішенням суду – комісією, утвореною відповідно до рішення суду.

6.3. З моменту призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження з управління Інститутом. Ліквідаційна комісія складає ліквідаційний баланс Інституту, подає його на затвердження до НАН України. Порядок і строки проведення ліквідації, а також строк для заяви претензій кредиторами визначаються законом. 

6.4. Працівникам Інституту, які звільняються у зв’язку з його реорганізацією чи ліквідацією, гарантується додержання їх прав та інтересів відповідно до законодавства про працю.

6.5. У разі припинення діяльності Інституту його активи передаються за рішенням Президії НАН України одній або кільком неприбутковим науковим установам НАН України або зараховуються до доходу бюджету. 

6.6. Інститут вважається таким, що припинив свою діяльність, із дня внесення до Єдиного державного реєстру запису про припинення його державної реєстрації.