Мови

 • English
 • Українська

Пошук

Синдикація

RSS-матеріал

Структура / Відділи / Відділ теорії м'якої речовини

Відділ теорії м'якої речовини


By Ivan Kravtsiv - Створено 23 Червень 2016

Тарас Миколайович ПАЦАГАН

 

завідувач відділу, заступник директора з наукової роботи

доктор фіз.-мат. наук 

 

Тел.: (032) 2760614; E-mail: tarpa[REPLACE_THIS_WITH_AT_SIGN]icmp.lviv.ua

 

Співробітники відділу

Мирослав Федорович ГОЛОВКО

 

головний науковий співробітник

член-кореспондент НАН України, доктор фіз.-мат. наук, професор

 

Тел.: (032) 2760614; E-mail: holovko[REPLACE_THIS_WITH_AT_SIGN]icmp.lviv.ua

Михайло Васильович ТОКАРЧУК

 

головний науковий співробітник

доктор фіз.-мат. наук, професор 

 

Тел.: (032) 2707401; E-mail: mtok[REPLACE_THIS_WITH_AT_SIGN]icmp.lviv.ua

Юрій Володимирович КАЛЮЖНИЙ

 

провідний науковий співробітник

доктор фіз.-мат. наук, професор

 

Тел.: (032) 2760614; E-mail: yukal[REPLACE_THIS_WITH_AT_SIGN]icmp.lviv.ua

Андрій Дмитрович ТРОХИМЧУК

 

провідний науковий співробітник

доктор фіз.-мат. наук

 

Тел.: (032) 2761648; E-mail: adt[REPLACE_THIS_WITH_AT_SIGN]icmp.lviv.ua

Ігор Андрійович ПРОЦИКЕВИЧ
 
старший науковий співробітник
кандидат фіз.-мат. наук
 
старший науковий співробітник
кандидат фіз.-мат. наук
 
Тел.: (032) 2760614; E-mail: maksym[REPLACE_THIS_WITH_AT_SIGN]icmp.lviv.ua
 
старший науковий співробітник
кандидат фіз.-мат. наук
 
Тел.: (032) 2760614; E-mail: romanr[REPLACE_THIS_WITH_AT_SIGN]icmp.lviv.ua
 
науковий співробітник
кандидат фіз.-мат. наук
 
Тел.: (032) 2760614; E-mail: ivankr[REPLACE_THIS_WITH_AT_SIGN]icmp.lviv.ua
 
 
науковий співробітник
кандидат фіз.-мат. наук
 
Тел.: (032) 2760614; E-mail: tarashvozd[REPLACE_THIS_WITH_AT_SIGN]icmp.lviv.ua

Володимир Ігорович ШМОТОЛОХА
 
молодший науковий співробітник
кандидат фіз.-мат. наук
 
Тел.: (032) 2760614; E-mail: shmotoloha[REPLACE_THIS_WITH_AT_SIGN]gmail.com
 
молодший науковий співробітник
кандидат фіз.-мат. наук
 
Тел.: (032) 2760614; E-mail: marta_g[REPLACE_THIS_WITH_AT_SIGN]icmp.lviv.ua
Володимир Вікторович ГОРДІЙЧУК
 
молодший науковий співробітник
доктор фiлософiї
Марія Ярославівна КОРВАЦЬКА
 
молодший науковий співробітник

Галина Анатоліївна БУТОВИЧ

 
аспірантка

Назар Борисович КУКАРКІН

 
аспірант

Олена Сергіївна ДМИТРІЄВА

 

лаборантка

   

 

Основні напрямки наукових досліджень:

 • розвиток аналітичних та числових методів статистичної фізики;
 • моделювання ефектів сольватації та асоціації у розчинах електролітів та поліелектролітів;
 • властивості складних та асоційованих рідин;
 • міжколоїдні взаємодії та явище полідисперсності в колоїдних системах;
 • адсорбція рідин у пористі середовища та міжфазні явища;
 • корозійне та радіаційне руйнування матеріалів;
 • внутрішньомолекулярний та міжмолекулярний електронний перенос у рідинах;
 • узгоджений опис кінетики та гідродинаміки класичних та квантових густих газів,  рідин та густої плазми;
 • розвиток методів комп'ютерного моделювання складних біохімічних рідин;
 • розвиток статистичної теорії реакційно-дифузійних процесів у просторово неоднорідних електролітичних системах;
 • розвиток нерівноважної статистичної теорії систем в рамках статистики Рені і дробового формалізму.

 

Об’єкти досліджень: розчини та розплави електролітів, прості, полярні та магнітні рідини, запорошена плазма, вода та водні розчини, розчини поліелектролітів та глобулярних протеїнів, самоасоційовані системи, макромолекулярні рідини, міцелярні розчини, мікроемульсії, полімерні розчини, колоїдні, колоїдно-полімерні системи та анізотропні флюїди, біохімічні рідини, рідкокристалічні системи, просторово-обмежені системи, плівки, мембрани, рідини у пористих середовищах.

 

Вибрані публікації

 

Монографії,   розділи монографій, навчальні посібники:

 1. Юхновский И.Р., Головко М.Ф. Статистическая теория классичеких равновесных систем. К., Наукова думка, 1980.
 2. Ionic Soft Matter: Modern Trends in Theory and Applications. (Proceedings of the NATO ARW, Lviv, Ukraine, April 14-17, 2004), NATO Science Series II (Eds. D.Henderson, M.Holovko, A.Trokhymchuk), Springer. Vol. 206, 2005; (Автори окремих розділів: М.Ф.Головко, І.М.Мриглод, Т.М.Брик, Ю.В.Калюжний, А.Д.Трохимчук).
 3. Holovko M., Druchok M., Bryk T. Cation hydrolysis phenomenon in aqueous solution: towards understanding it by computer simulations. – In: Self – organization of Molecular System: From Molecules and Clusters to Nanotubes and Proteins, edited by N. Russo, V.Ya. Antonchenko, E.S. Kryachko. - Springer, 2009, p.221-254.
 4. П.П.Костробій, М.В.Токарчук, Б.М.Маркович, В.В.Ігнатюк, Б.В.Гнатів. Реакційно-дифузійні процеси в системах “метал-газ”. Львів: Видав. НУ “Львівська політехніка”, 2009, 208с.
 5. Маркович Б.М., Костробій П.П., Василенко А.І.,  Токарчук М.В. Електронні властивості металевих підкладів з врахуванням структури гратки. с.42-110. У кн.: Моделі квантово--статистичного опису каталітичних процесів на металевих підкладах: (Монографія  за заг. ред. Костробія П.П.) --Львів: Видавництво Растр-7, 2012, 260с.
 6. Костробій П.П., Маркович Б.М., Токарчук Р.М., Токарчук М.В. Нерівноважний квантово-статистичної опис реакційно-дифузійних процесів в статистиці Рені та Гіббса. с.186-225. У кн.: Моделі квантово--статистичного опису каталітичних процесів на металевих підкладах: (Монографія  за заг. ред. Костробія П.П.) --Львів: Видавництво Растр-7, 2012, 260с.
 7. DA Case, JT Berryman, RM Betz, DS Cerutti, TE III Cheatham, TA Darden, RE Duke, TJ Giese, H Gohlke, AW Goetz, N Homeyer, S Izadi, P Janowski, J Kaus, A Kovalenko, TS Lee, S LeGrand, P Li, T Luchko, R Luo, B Madej, KM Merz, G Monard, P Needham, H Nguyen, HT Nguyen, I Omelyan, A Onufriev, DR Roe, A Roitberg, R Salomon-Ferrer, CL. Simmerling, W Smith, J Swails, RC Walker, J Wang, RM Wolf, X Wu, DM. York, PA Kollman, AMBER 2015, University of California, San Francisco, 2015, 883 p.
 8. Григорчак І.І., Костробій П.П., Стасюк І.В., Токарчук М.В., Величко О.В., Іващишин Ф.О., Маркович Б.М. Фізичні процеси та  їх мікроскопічні моделі  в періодичних неорганічно/органічних клатратах.- Львів, Вид. Растр-7, 2015, 285с.
 9. Костробій П.П., Маркович Б.М., Токарчук М.В. Елементи теорії випадкових процесів.  - Львів, Вид. Растр-7, 2015, 180с. (Посібник).
 10. Holovko M., Shmotolokha V., Patsahan T. Thermodynamics of molecular liquids in random porous media: Scaled particle theory and the generalized van der Waals equation. – In book: Physics of Liquid Matter: Modern Problems. – 2015, vol. 171, p. 3-30, Springer Proceedings in Physics (eds. Bulavin L., Lebovka N.).

 

Наукові статті:

 1. A. Trokhymchuk, D. Henderson, A. Nikolov, D.T. Wasan. Computer simulation of macroion layering in a wedge film // Langmuir 21 (2005) 10240.
 2. I.P. Omelyan, I.M. Mryglod, M.V. Tokarchuk. Wavevector- and frequency-dependent shear viscosity of water: the modified collective mode approach and molecular dynamics calculations // Condens. Matter Phys., 8 (2005) 25.
 3. E.V. Vakarin, J.P. Badiali. Maximum entropy approach to power-law distributions in coupled dynamic-stochastic systems // Phys. Rev. E 74 (2006) 036120.
 4. Yu.V. Kalyuzhnyi, I.A. Protsykevytch, P.T. Cummings. Thermodynamic properties and liquid-gas phase diagram of the dipolar hard-sphere fluid // Europhys. Lett. 80 (2007) 56002.
 5. M. Druchok, B. Hribar-Lee, H. Krienke, V. Vlachy. A molecular dynamics study of short-chain polyelectrolytes in explicit water: Towards the origin of ion-specific effects // Chem. Phys. Lett. 451 (2008) 281.
 6. I.P. Omelyan, R. Folk, A. Kovalenko, W. Fenz, and I.M. Mryglod. Liquid-vapor interfaces in XY-spin fluids: An inhomogeneous anisotropic integral equation approach // Phys. Rev. E 79 (2009) 011123.
 7. Markiv B., Tokarchuk R., Kostrobij P., Tokarchuk M. Nonequilibrium statistical operator method in the Renyi statistics. // Physica A, 2011, vol. 390, p.785-791.
 8. Markiv B., Vasylenko A., and Tokarchuk M. Statistical description of hydrodynamic processes in ionic melts while taking into account polarization effects.// J. Chem.  Phys, 2012, vol.136, p. 234502(1-10)
 9. Omelyan I.P., Kovalenko A. Interpretation of atomic motion in flexible molecules: Accelerating molecular dynamics simulations.// Phys. Rev. E, 2012, vol. 85, No 2, 026706 (1-16 ).
 10. I. Kravtsiv, M. Holovko, D. Di Caprio. Maier–Saupe nematogenic fluid interacting with an isotropic and an anisotropic Yukawa potentials: field theory description // Mol. Phys. 111 (2013) 844.
 11. Holovko M., Shmotolokha V., Patsahan T. Hard convex body fluids in random porous media: Scaled particle theory, J. Mol. Liq. 189, 30 (2014).
 12. Omelyan I. and A. Kovalenko, MTS-MD of biomolecules steered with 3D-RISM-KH mean solvation forces accelerated with generalized solvation force extrapolation, J. Chem. Theory Comput., 2015, Vol. 11, No 4, pp 1875–1895.
 13. Hlushak S. Perturbation theory for multicomponent fluids based on structural properties of hard-sphere chain mixtures// J. Chem. Phys., 2015, vol. 143, p.124906.
 14. T.V. Hvozd, Yu.V. Kalyuzhnyi. Second-order Barker-Henderson perturbation theory for the phase behavior of polydisperse Morse hard-sphere mixture // Condens. Matter Phys., 18 (1), 13605: 1-13 (2015).
 15. I. Kravtsiv, T. Patsahan, M. Holovko and D. Di Caprio. Two-Yukawa fluid at a hard wall: Field theory treatment // J. Chem. Phys. 142, 194708 (2015).
 16. Markiv B., Tokarchuk M. Effect of ion polarization on longitudinal excitations in ionic melts. J. Chem. Phys., 2015, Vol. 143, No. 19, 194509:1-8.
 17. Vasylenko A., Tokarchuk M., Jurga S. Effect of a vacancy in single-walled carbon nanotubes on He and NO adsorption, J.Phys.Chem. C, 2015, vol.119, p.5113-5116.
 18. Kastelic M., Kalyuzhnyi Y.V., Hribar-Lee B., Dil K.A., Vlachy V. Protein aggregation in salt solutions // Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America. 6766, 112 (2015).
 19. Trokhymchuk A., Henderson D. Depletion forces in bulk and in confined domains: From Asakura-Oosawa to recent statistical physics advances // Current Opinion in Colloid and Interface Science, 20, 32 (2015).
 20. Di Caprio D., Kravtsiv I., Patsahan T., Holovko M. Oscillating Yukawa fluid at a hard wall: field theory description // Mol. Phys., 114, 2500 (2016).
 21. Trokhymchuk, A., Melnyk, R., Holovko, M., Nezbeda, I. Role of the reference system in study of fluid criticality by effective LGW Hamiltonian approach // J. Mol. Liq., 2017, 228, pp. 194–200
 22. Hvozd, M., Patsahan, T., Holovko, M. Isotropic-Nematic Transition and Demixing Behavior in Binary Mixtures of Hard Spheres and Hard Spherocylinders Confined in a Disordered Porous Medium: Scaled Particle Theory // Journal of Physical Chemistry B, 2018, 122(21), pp. 5534–5546
 23. Hlushak, P., Tokarchuk, M., Markiv, B. Longitudinal optic excitations in ionic melts within an ion-polarization model: A theoretical study // Journal of Molecular Liquids, 2018, 260, pp. 9–17
 24. Bokun, G., Kravtsiv, I., Holovko, M., Vikhrenko, V., di Caprio, D. Short- and long-range contributions to equilibrium and transport properties of solid electrolytes // Condensed Matter Physics, 2019, 22(3)
 25. Holovko, M.F., Shmotolokha, V.I. On generalization of Van der Waals approach for isotropic-nematic fluid phase equilibria of anisotropic fluids in disordered porous medium // Condensed Matter Physics, 2020, 23(1), 13601
 26. Omelyan, I., Kozitsky, Y., Pilorz, K. Algorithm for numerical solutions to the kinetic equation of a spatial population dynamics model with coalescence and repulsive jumps // Numerical Algorithms, 2020
 27. Hvozd, T., Kalyuzhnyi, Y.V., Vlachy, V. Aggregation, liquid-liquid phase separation, and percolation behaviour of a model antibody fluid constrained by hard-sphere obstacles // Soft Matter, 2020, 16(36), pp. 8432–8443
 28. Druchok, M., Yarish, D., Gurbych, O., Maksymenko, M. Toward efficient generation, correction, and properties control of unique drug-like structures // Journal of Computational Chemistry, 2021, 42(11), pp. 746–760.