Мови

  • English
  • Українська

Пошук

Синдикація

RSS-матеріал

Про Інститут / Наглядова рада / Положення про Наглядову раду при ІФКС НАН України

Положення про Наглядову раду при ІФКС НАН України


ЗАТВЕРДЖЕНО            
постановою Президії НАН України
від 03.03.2021 № 88        


ПОЛОЖЕННЯ
про Наглядову раду при Інституті фізики конденсованих систем Національної академії наук України

 

Загальна частина

1. Наглядова рада при Інституті фізики конденсованих систем Національної академії наук України (далі – Наглядова рада) утворюється за рішенням Президії НАН України.
2. Наглядова рада у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, указами Президента України і постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, статутом Інституту фізики конденсованих систем Національної академії наук України (далі – інститут) і своїм Положенням.
3. Основними принципами діяльності Наглядової ради є:
• колегіальність та максимальна відкритість у прийнятті рішень;
• прозорість діяльності;
• неупередженість і рівноправність членів Наглядової ради;
• розмежування прав, повноважень і відповідальності між Наглядовою радою та керівником інституту;
• незалежність від політичних партій, релігійних організацій, громадських об’єднань.


Мета, основні завдання,
функції та права Наглядової ради

4. Основною метою діяльності Наглядової ради є проведення незалежної оцінки результатів наукової, науково-педагогічної та науково-організаційної діяльності (далі – діяльність) інституту.
5. Основними завданнями Наглядової ради є:
1) сприяння діяльності інституту щодо:
• розв’язання перспективних завдань розвитку інституту;
• інтеграції у світовий науковий простір, пошуку шляхів розширення та удосконалення міжнародного наукового співробітництва;
• створення позитивного іміджу, зокрема у галузі фізики та сфері наукової діяльності в цілому;
2) подання директору інституту рекомендацій і пропозицій стосовно:
• напрямів удосконалення діяльності інституту, його фінансового та матеріально-технічного забезпечення, міжнародного наукового співробітництва;
• пріоритетних напрямів розвитку інституту у сфері наукової та інноваційної діяльності;
• залучення фінансових та інших інвестиційних ресурсів для забезпечення реалізації основних напрямів діяльності та розвитку інституту.
6. Наглядова рада відповідно до покладених на неї завдань:
• готує і подає директору інституту пропозиції щодо визначення пріоритетних напрямів розвитку діяльності інституту;
• бере участь у розробленні проєктів програм, спрямованих на розвиток матеріально-технічної бази інституту та його наукової інфраструктури;
• подає пропозиції щодо оптимізації організаційної структури інституту за напрямами його діяльності;
• проводить моніторинг та оцінку стану діяльності інституту, сприяє впровадженню інноваційних технологій, зокрема щодо організації наукового процесу;
• сприяє залученню інвестицій і надходженню додаткових коштів, матеріальних цінностей та нематеріальних активів для провадження діяльності інституту;
• розглядає проєкти документів, розроблені робочими групами, приймає рішення щодо них;
• готує обґрунтоване подання про відкликання директора інституту відповідно до законодавства;
• вносить з урахуванням міжнародних вимог пропозиції щодо критеріїв оцінювання результатів діяльності інституту;
• бере участь у формуванні тематики наукових досліджень в інституті, подає пропозиції щодо їхньої структури та відповідності пріоритетним напрямам розвитку науки і техніки та інноваційній діяльності в Україні;
• розглядає в межах компетенції річний звіт про діяльність інституту.
7. Наглядова рада має право:
• висловлювати та доводити до відома зборів колективу наукових працівників інституту думки щодо кандидатів на посаду керівника інституту;
• погоджувати стратегії розвитку інституту, що розробляються вченою радою та керівництвом інституту;
• надавати дорадчі пропозиції, обов’язкові до розгляду вченою радою та керівництвом інституту;
• отримувати в установленому порядку від директора інституту та керівників його структурних підрозділів інформацію і матеріали, необхідні для виконання покладених на інститут завдань;
• утворювати для вивчення питань, що належать до її компетенції, постійні або тимчасові робочі групи та експертні групи, залучати до участі в них представників наукових установ і організацій, закладів вищої освіти (за згодою їх керівників) та експертів;
• залучати для проведення незалежної оцінки результатів діяльності інституту провідних вчених, представників органів державної влади та органів місцевого самоврядування, закладів вищої освіти, Національної академії наук України, національних галузевих академій наук України як експертів (за їх згодою);
• інформувати Президію НАН України про стан діяльності та ефективність управління в інституті, подавати їй пропозиції щодо вжиття заходів для усунення виявлених порушень;
• висвітлювати свою діяльність у засобах масової інформації, оприлюднювати результати своєї роботи на зборах, конференціях, спеціальних стендах, офіційних веб-сайтах.


Склад та порядок формування Наглядової ради

8. До складу Наглядової ради можуть входити вітчизняні та іноземні вчені, представники органів державної влади та органів місцевого самоврядування, роботодавців, бізнесу, підприємств, установ і організацій у кількості від 7 до 15 осіб.
Членами Наглядової ради не можуть бути працівники інституту.
9. До складу Наглядової ради входять голова, заступник голови, секретар і члени Наглядової ради, які виконують свої обов’язки на громадських засадах і безоплатно.
Наглядова рада на першому засіданні обирає простою більшістю голосів зі свого складу голову, заступника голови і секретаря Наглядової ради.
10. Персональний склад Наглядової ради затверджується Президією НАН України за поданням директора інституту, схваленим Бюро Відділення фізики і астрономії НАН України.
11. Строк повноважень членів Наглядової ради не може перевищувати п’яти років. Одна і та сама особа не може бути членом Наглядової ради більше двох строків поспіль.
12. Члени Наглядової ради мають право:
• брати участь у засіданнях вченої ради інституту (з правом дорадчого голосу);
• ініціювати розгляд питань на чергових та позачергових засіданнях Наглядової ради шляхом внесення їх до порядку денного;
• подавати пропозиції до проєктів рішень Наглядової ради;
• надавати керівництву Наглядової ради рекомендації з усіх питань, що віднесені до її компетенції.
13. Член Наглядової ради може достроково припинити свої повноваження, звернувшись з відповідною заявою до її голови.
14. Член Наглядової ради персонально відповідає за достовірність, повноту та об’єктивність інформації, яка подається ним Наглядовій раді для розгляду.

Організація роботи Наглядової ради

15. Наглядову раду очолює її голова, який персонально відповідає за виконання покладених на неї завдань.
16. Наглядова рада проводить роботу за перспективними і річними планами робіт. Плани робіт формуються на підставі пропозицій її членів, розглядаються на її засіданні і затверджуються головою Наглядової ради.
17. Засідання Наглядової ради проводить її голова, у разі його відсутності – заступник голови.
18. Голова Наглядової ради:
• організовує роботу Наглядової ради;
• визначає функціональні обов’язки заступника голови, секретаря і членів Наглядової ради;
• планує та координує роботу Наглядової ради;
• скликає і веде її чергові та позачергові (зокрема й за пропозиціями членів Наглядової ради) засідання, виносить на розгляд Наглядової ради пропозиції щодо порядку денного чергового засідання, підписує рішення Наглядової ради;
• підписує запити, листи та інші документи Наглядової ради;
• представляє Наглядову раду на підприємствах, в установах та організаціях;
• здійснює інші функції, необхідні для організації діяльності Наглядової ради в межах її повноважень.
19. Секретар Наглядової ради:
• готує проєкт плану робіт Наглядової ради з урахуванням пропозицій її членів та після розгляду Наглядовою радою подає його для затвердження голові Наглядової ради;
• організовує підготовку, проведення і протоколювання засідань Наглядової ради;
• забезпечує подання членам Наглядової ради не пізніше ніж за п’ять робочих днів до планового засідання відповідних інформаційних матеріалів;
• веде і зберігає протоколи засідань Наглядової ради та іншу документацію;
• веде облік присутності членів Наглядової ради на її засіданнях;
• здійснює інші повноваження і виконує доручення голови Наглядової ради, пов’язані з організацією її діяльності.
20. Організаційною формою роботи Наглядової ради є засідання, які скликаються не рідше одного разу на рік.
21. Наглядова рада приймає рішення в межах своїх повноважень.
22. Засідання Наглядової ради є правомочним, якщо на ньому присутні не менше двох третин її членів.
Рішення Наглядової ради вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало не менш як половина її складу.
У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.
Питання, які розглядаються Наглядовою радою, та прийняті рішення фіксуються в протоколах засідань, які підписують голова і секретар Наглядової ради.
23. Член Наглядової ради може запропонувати зміни та доповнення до проєкту порядку денного засідання Наглядової ради не пізніше ніж за три робочих дні до дати його проведення.
24. Позачергові засідання Наглядової ради скликаються головою, а також на письмову вимогу Президії НАН України або третини членів Наглядової ради. Вимога про скликання позачергового засідання Наглядової ради повинна містити обґрунтування питання, яке вимагає обговорення та прийняття Наглядовою радою рішення.
25. Член Наглядової ради бере участь у засіданні особисто і не може передавати свій голос іншій особі. Кожен член Наглядової ради під час голосування має один голос.
26. Члени Наглядової ради, які не згодні з рішенням Наглядової ради, можуть викласти особисту думку, яка вноситься до протоколу та додається до рішення.
27. Протоколи засідань Наглядової ради надсилаються членам Наглядової ради.
28. Рішення Наглядової ради доводяться до відома директора інституту та Президії НАН України для розгляду та вжиття відповідних заходів і оприлюднюються на офіційному веб-сайті інституту.
29. Організаційне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Наглядової ради здійснює інститут.