Organizers

National Academy of Sciences of Ukraine

Institute for Condensed Matter Physics

Ivan Franko National University of Lviv

Lviv Polytechnic National University

Ukrainian National Memory Institute

Organizing Committee

Honorary Chairman

I.Yukhnovskii (Lviv/Kyiv, Ukraine)

Co-Chairmen

I.Mryglod (Lviv, Ukraine)

A.Zagorodny (Kyiv, Ukraine)

Members of the Organizing Committee

 • V.Adamyan (Ukraine)
 • A.Bakai (Ukraine)
 • B.Berche (France)
 • Yu.Bobalo (Ukraine)
 • N.Bogolyubov Jr. (Russia)
 • L.Didukh (Ukraine)
 • W.Ebeling (Germany)
 • C.von Ferber (UK)
 • R.Folk (Austria)
 • S.Gnatchenko (Ukraine)
 • F.Hirata (Japan)
 • Yu.Holovatch (Ukraine)
 • M.Holovko (Ukraine)
 • O.Ivankiv (Ukraine)
 • Yu.Izyumov (Russia)
 • M.Kozlovskii (Ukraine)
 • B.Lev (Ukraine)
 • V.Loktev (Ukraine)
 • V.Morozov (Russia)
 • A.Olemskoi (Ukraine)
 • L.Pastur (Ukraine)
 • E.Petrov (Ukraine)
 • N.Plakida (Russia)
 • N.Shulga (Ukraine)
 • Yu.Slyusarenko (Ukraine)
 • I.Stasyuk (Ukraine)
 • A.Svidzinsky (Ukraine)
 • V.Sugakov (Ukraine)
 • J.Sznajd (Poland)
 • M.Tkach (Ukraine)
 • M.Tokarchuk (Ukraine)
 • P.Tomchuk (Ukraine)
 • I.Vakarchuk (Ukraine)
 • V.Vysochanskyi (Ukraine)

Local Organizing Committee

Co-Chairmen:

Secretary:

Members of the Local Organizing Committee

 • T.Bryk
 • M.Druchok
 • J.Ilnytskyi
 • Yu.Kalyuzhnyi
 • I.Klevets
 • V.Krasnov
 • O.Matveev
 • R.Melnyk
 • O.Mryglod
 • M.Patsahan
 • O.Prytula
 • Ya.Shchur
 • A.Shvaika
 • A.Trokhymchuk
 • O.Velychko
Copyright © 2008-2009 Institute for Condensed Matter Physics